Ενημερώθηκε στις  19-5-2016                                                        

* *      * *      * *

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΕ SALSA ..

 

 

 

*

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΕ ΚΛΑΚΕΤΕΣ (TAP DANCE) & ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ

 

 

 

 ..

 

* *      * *      * *

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ... ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΟΡΟΥ ... ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ FREDS ...

 

 

 

* *      * *      * *

 

 ΕΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΚΛΑΚΕΤΕΣ ( TAP DANCE ) ΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΓΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ FREDS .. TO MONO ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ... ΘΕΛΗΣΗ ...

 

 

 

* *      * *      * *

 

 

* *

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ & ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.

 

 

 

 * *

 

ΚΛΑΚΕΤΕΣ ( TAP DANCING ) ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΓΙΑ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ & ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ FREDS AMERICAN DANCE CENTER ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ.ΤΗΛ.210-7525100

 

* *

 

Τ Η Ν   Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   1 9   Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ   Σ Τ Ι Σ   1 2 : 0 0,

  

θ Α   Δ Ι Α Β Α Σ Ο Υ Μ Ε   Τ Ο   Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο   Γ Ι Α   Τ Η Ν   Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η   Τ Ο Υ   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ο Υ.

 

 * *

 

 

* *

 

 

 * *

 

ΟΜΑΔΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ   AMERICAN  JAZZ    απο  4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 * *

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  ΟΜΑΔΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ  ΞΕΚΙΝΟΥΝ  ΤΟΝ  ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

 

 

 * *

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ TAP DANCE  ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

 

 

 

 * *

 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ORIENTAL ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

 

 

 

* *

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  ZUMBA

 

 

 

 * *

 

Ξ Ε Κ Ι Ν Α Μ Ε    Α Π Ο   Ιη   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

 

* *

 

Κ Α Λ Ο    Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι    Θ Α    Σ Α Σ     Δ Ο Υ Μ Ε    Μ Ε    Τ Ο    Κ Α Λ Ο    Τ Η Ν     1η   Τ Ο Υ    Σ Ε Μ Τ Ε Μ Β Ρ Η

 

 

 

 * *

 

 

Θ Ε Ρ Ι Ν Ο    Ω Ρ Α Ρ Ι Ο    Τ Η Σ    Σ Χ Ο Λ Η Σ    Μ Α Σ

 

 

 

* *

 

 

     

 

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Α    Τ Μ Η Μ Α Τ Α

 

ΣΕ  BREAK DANCE, BALLET, ORIENTAL, ZUMBA, FUNKY JAZZ, ARGENTINE TANGO, MODERN DANCE, ΚΟΝΩΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ  &  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ.

 

ΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ.

 

* *

 

American  JAZZ ....... στη σχολή μας

 

 

* *

 

    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η   29   Μ Α Ϊ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο   Μ Α Θ Η Μ Α   B R E A K D A N C E

 

 

 * *

 

        

 

 * *

 

Z U M B A T H O N....  τ η ς   α γ ά π η ς

 

 

 

* *     * *     * *

 

 

Χριστουγεννιάτικες διακοπές όπως πάντα, από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 2 Ιανουαρίου (Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου είμαστε ανοικτά)

Κ Α Λ Α   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α   Κ Α Ι   Κ Α Λ Η   Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Σ Ε   Ο Λ Ο Υ Σ

 

 * *

 

 

* *

 

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α   T A P  D A N C E   Μ  Ε   Τ Ο Ν   Γ Ι Ω Ρ Γ Ο   Σ Α Γ Ι Α

 

* *

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α   B A L L E T   Μ Ε   Τ Η Ν  Ζ Ω Η

 

 

* *

Κ Α Θ Ε   Μ Ε Ρ Α   Z U M B A   Π Ρ Ω Ι   Κ Α Ι   Β Ρ Α Δ Υ   Σ Τ Η   Σ Χ Ο Λ Η   Μ Α Σ

 

 * *

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι   Λ Α Ι Κ Ο Ι   Χ Ο Ρ Ο Ι   Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι   Σ Τ Η Ν   Σ Χ Ο Λ Η   Μ Α Σ

 

* *

Z U M B A   Γ Ι Α   Π Α Ι Δ Ι Α   Α Π Ο   O K T Ω Β Ρ Ι Ο

 

 

Π Ρ Ω Ι   Κ Α Ι   Β Ρ Α Δ Υ   Κ Α Θ Ε   Μ Ε Ρ Α   Z U M B A

 

* *

Ο   Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ   Σ Α Γ Ι Α Σ   Κ Α Ι   Η   Β Ι Κ Υ   Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η   Θ Α   Σ Α Σ   Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Ν

        Κ Α Θ Ε   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α   Τ Ο   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο   Ο Μ Α Δ Ι Κ Ο   Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν   Χ Ο Ρ Ω Ν

 

 *

Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο   21  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   Σ Ε   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Σ   Λ Α Ι Κ Ο Υ Σ   Χ Ο Ρ Ο Υ Σ

 

* *

f u n k y  j a z z   ε φ ή β ω ν   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο   22  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

 

 B a l l e t   γ ι ά   π α ι δ ι ά   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο   21  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

* *

 Σ Υ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ   Χ Ο Ρ Ο Σ   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο   19  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

 

B a l l e t   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο   22  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

* *

f u n k y  j a z z    Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο  18,20  κ α ί  22  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

 

L A T I N   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο  17  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

* *

T A N G O  A R G E N T I N O   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο  17  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 

 

* *

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α    Κ Λ Α Κ Ε Τ Ε Σ   Μ Ε   Τ Ο Ν   Γ Ι Ω Ρ Γ Ο   Σ Α Γ Ι Α

 

* *

B A L L E T - F U N K Y  J A Z Z - M O D E R N   D A N C E

 

Ο Μ Α Δ Ι Κ Α  Α Π Ο  17  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

 

                                                                                      * *                                                                                       

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                    

* *

                                                            

* *

ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ !!! ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ .....

 ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΧΟΡΟ.

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,

Η ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 11πμ-11μμ

ΠΑΡΤΕ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΕΛΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,

ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !

* *

ΤΙΣ  ΕΥΧΕΣ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ  ΜΗΛΟ

 

 * *

 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ .

*      *      * *

 

PHOTO COLLAGE 16  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 15  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 14 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 13 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 12 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 11 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

* *

PHOTO COLLAGE 10 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

 * *

PHOTO COLLAGE 9 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ '' 

 

* *      * *      *

PHOTO COLLAGE 8 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 7 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 6  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 5  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 4 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 3  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 2  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

PHOTO COLLAGE 1 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

 

*    *

 

 

*    *

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ MUSICAL '' ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΠΟΤΕ ''

ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ '' BROADWAY '' ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ .

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΦΕΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

*    *

 

Η παλιά χορευτική μας ομάδα σε πλήρη εξέλιξη.

 

* *      * *      * *

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ  ΛΑΙΚΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ

 

 

* *

 

Η ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΤΡΙΤΗ 17  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΑ

 

 

Κ Α Λ Ο    Π Α Σ Χ Α

 *

Κ Α Θ Ε   Μ Ε Ρ Α   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α   Z U M B A

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΤΟ  2011

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΤΟ  2011

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΤΟ  2011

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΤΟ  2011

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΤΟ  2011

 

 

* *

 

 ZUMBA fitness   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  

 

* *

 

ΟΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ  ΕΥΧΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2012

 

 

 

*  *  *  *  *

 

ΑΠΟΝΟΜΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ   ΠΤΥΧΙΩΝ   ΣΤΟ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ   ΠΑΡΤΥ   ΤΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ   ΜΑΣ  ! ! !

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ   ΣΕ   ΟΛΑ   ΤΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ   ΜΑΣ   ΚΑΙ   ΕΙΣ   ΑΝΩΤΕΡΑ

 

 

 

*

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ,  ΣΑΣ  ΕΥΧΟΝΤΑΙ  ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 

* *

 

ΠΑΡΤΥ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΑΣ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16-12-11

 

 

* *

 

Z U M B A   Γ Ι Α   Π Α Ι Δ Ι Α   4 - 12   Ε Τ Ω Ν   Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α   Σ Τ Η   Σ Χ Ο Λ Η   Μ Α Σ

 

 

 

* * *

SALSA   ΟΜΑΔΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΑΠΟ   ΤΟΝ   ΝΟΕΜΒΡΙΟ

 

 

* * *

ΜΕ   ΤΗΝ   ΜΑΡΙΑΛΙΣ    ZUMBA   ΚΑΘΕ   ΜΕΡΑ

 

 

* * *

ΠΡΟΣΕΧΩΣ  ΟΜΑΔΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ  ΧΟΡΟΥΣ 

 

 

* * *

..  Ω Ρ Α    Γ Ι Α    Π Α Ρ Τ Υ ..

* * *

Τ Ο    L I N D Y    H O P    Ξ Ε Κ Ι Ν Η Σ Ε

 

 

* * * * * *

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α     L I N D Y    H O P    Σ Τ Η Ν    Σ Χ Ο Λ Η    Μ Α Σ.

 

 

* * *

 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

 

* * *

 

*  ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ 131,

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ  *

 

* * *

 

. .   Ω Ρ Α   Γ Ι Α  . .   Z U M B A   fitness

 

 

 * * *

 

ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ.

       ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΠΕΤΑΓΜΑ ΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΗ ΛΑΓΑΝΑ .

 

* * *  

 

 *  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 24/12 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 2/1/2011 (ΔΕΥΤΕΡΑ 3/1 ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΝΟΙΚΤΑ)

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΚΑΙ  ΚΑΛΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ  ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΥ  ΧΟΡΟ !!!

 

 

 Z U M B A  ! ! !

ΝΕΑ  ΟΜΑΔΙΚΑ  ZUMBA  ΞΕΚΙΝΑΝΕ,  ΜΗΝ  ΤΑ  ΧΑΣΕΤΕ,

ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΤΕ, ΕΚΤΟΝΩΘΕΙΤΕ, ΙΔΡΩΣΤΕ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΛΑΤΙΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 ΣΤΙΣ 9μμ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12 ΣΤΙΣ 9μμ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ  ! ! !

 

888888888888888888888

 

* ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΠΑΡΤΥ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΥ  ΚΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΒΡΑΔΥ  22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  10:30-12:30. ΣΑΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

 

 

 

* ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΙΚΑ  ΚΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ.

     ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΠΕΡΑΣΕΤΕ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΣΧΟΛΗ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΠΑΡΕΤΕ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΔΗΛΩΣΕΤΕ 

     ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΑΣ  ΟΠΩΣ  ΕΠΙΣΗΣ  ΝΑ  ΦΤΙΑΞΕΤΕ  ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

      ΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ, ΣΑΣ  ΕΥΧΟΝΤΑΙ  ΚΑΛΗ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ

 

 

 

* Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/7 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 6-11μμ

     ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

     ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ

     ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

 

 

 

                       D I S C O   P A R T Y - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΙΟΥ 22:30 - 24:30.

 

 

               60΄s - PARTY - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 10:30μμ -12:30μμ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 60. ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ, ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!!! 

 

 

                                         Το αποκριάτικο πάρτυ μας θα είναι Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ξεκινάει με Αργεντίνικο Τάνγκο στις 9:30μμ μέχρι τις 10:30μμ

                                            και αμέσως μετά μέχρι τις 12:30μμ όλοι οι υπόλοιποι χοροί

 

 

                                             8 - 1 - 10  Tο πάρτυ του μήνα είναι στις 15 Ιανουαρίου  Παρασκευή βράδυ 22:30 - 24:30, σας περιμένουμε.

 

 

 

Home ] Χοροί ] Διδασκαλία ] Προγράμματα ] Γάμοι ] Βιογραφικό ] Επικοινωνία ] [ Νέα ] * *