ΑΠΟ ΤΟ .. 1987

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ  11πμ - 11μμ

O - - -   =============================   - - - O

 Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ   Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α   !

  !   Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Μ Ε   Ο Λ Α   Τ Α   Ε Ι Δ Η   Χ Ο Ρ Ο Υ   

!   A M E R I C A N   &   I N T E R N A T I O N A L   D A N C E   S T Y L E S   !

!   Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   &   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α   !

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ,   Ο Μ Α Δ Ι Κ Α ,   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α   Π Α Ρ Τ Υ

 

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ α ι

 ============================= 

  *  Λ Α Τ Ι Ν   Χ Ο Ρ O I   *  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ι   *  T A N G O   A R G E N T I N O   *  S A L S A  *  D A N C E   F I T N E S S

*  Z U M B A    H I P   H O P  *  B R E A K D A N CE  Κ Λ Α Κ Ε Τ Ε Σ   *  Ο Ρ Ι Ε Ν Τ Α Λ   *  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι   Χ Ο Ρ Ο Ι

  *  A M E R I C A N   J A Z Z  Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Σ   &   Σ Υ Ν Χ Ρ Ο Ν Ο Σ   Χ Ο Ρ Ο Σ  *  F U N K Y   J A Z Z 

*  V I D E O   C L I P   D A N C I N G    *  L A T I N   F R E E   S T Y L E   *  P I L A T E S  *  Γ Ι Ο Γ Κ Α

*  M U S I C A L   *  Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ   Γ Α Μ Ο Υ   *  Π Α Ι Δ Ι Κ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

*  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Κ Α Ι   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ   Χ Ο Ρ Ο Σ

* *

*  Χ Ο Ρ Ο Σ   Γ Ι Α   Ο Λ Ε Σ   Τ Ι Σ   Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ  *  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α   Σ Ε   Ο Λ Α   Τ Α   Ε Π Ι Π Ε Δ Α  

Μ Α Θ Ε Τ Ε   Ν Α   Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ε   Τ Ω Ρ Α   !  !  !

Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε   Ο   Δ Ι Κ Ο Σ   Σ Α Σ   Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ   Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ ...  Σ Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Τ Ο Υ   Χ Ο Ρ Ο Υ

* *

Σ Τ Η Ν   Σ Χ Ο Λ Η   Μ Α Σ   Θ Α   Σ Α Σ   Δ Ι Δ Α Ξ Ο Υ Μ Ε   Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω   Α Π Ο ...  Α Π Λ Α   Β Η Μ Α Τ Α

Τ Α   6 0   Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ε Ι Ρ Α Σ   Μ Α Σ ,   Θ Α   Σ Α Σ   Β Ο Η Θ Η Σ Ο Υ Ν   Ν Α   Α Π Ο Κ Τ Η Σ Ε Τ Ε

Τ Ι Σ   Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ   Π Ο Υ   Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ε Σ Τ Ε ,  Γ Ι Α   Ν Α   Χ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Ε

Ξ Ε Κ Ι Ν Η Σ Τ Ε   Χ Ο Ρ Ο   Σ Η Μ Ε Ρ Α  . . .

Κ Α Ι   Ε Λ Α Τ Ε ,   Ν Α   Π Ε Τ Α Ξ Ο Υ Μ Ε ...  Μ Α Ζ Ι ,   Σ Τ Ο Ν   Ο Μ Ο Ρ Φ Ο   Κ Ο Σ Μ Ο   Τ Ο Υ   Χ Ο Ρ Ο Υ

 

Δ ι ε ύ θ υ ν σ η :   Ε ί σ ο δ ο ι   σ χ ο λ ής   α π ο ..  Υ μ η τ τ ο ύ   1 1 7   &   Χ ρ ε μ ω ν ί δ ο υ   1 1   Π α γ κ ρ ά τ ι,   1 1 6  3 3

Μ π ο ρ ε ί τ ε   ν α   ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ ε τ ε   μ α ζ ί   μ α ς 

  σ τ o   2 1 0 - 7 5  2 5  1 0 0  

 

Home ]

Χοροί ] Διδασκαλία ] Προγράμματα ] Γάμοι ] Βιογραφικό ] Επικοινωνία ] Νέα ]